2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Худалдан авах   ажиллагааг тайлагнах
журмын 1  дүгээр хавсралт
МАЯГТ 1
БАТЛАВ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН   ЗАХИРАГЧ
ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил,   үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгэний хороо байгуулсан огноо Тендер   зарлах огноо Гэрээ   байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ   дуусгавар болгох, дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Өмнө жилд хийгдэж чадаагүй орон нутгийн хөрөнгө   оруулалт
1 Хүүхэд   залуучуудын чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх талбай     155.0    155.0 Булган   сум ЗДТГ Нээлттэй   тендер 2013.05.08 2014.02.27 2014.03.05 2014.05.25 Ажил   нь эхлээд явж байгаа
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт
2 Түймрээс   хамгаалах         5.4       5.4 Булган   сум ЗДТГ Шууд   худалдан авалт
3 Наадмын   талбайг зөөж шинээр барих     104.2    104.2 Булган   сум ЗДТГ Нээлттэй   тендер 2014.03.11 2014.04.29 Зарлагдаад   явж байгаа
4 Явган   хүний зам тавих         6.0       6.0 Булган   сум ЗДТГ Харьцуулалтын   аргаар
5 Сумын   хэтийн төлөвлөгөө       20.0     20.0 Булган   сум ЗДТГ
6 Сумын   баяр наадам зохион байгуулах   67.107  67.107 Булган   сум ЗДТГ
7 Сумын   баруун, зүүн талд үдэлт угталтын талбай       12.0     12.0 Булган   сум ЗДТГ ОНО   аргаар
8 Замын   тэмдэг тэмдэглэгээ, гар утасны сүлжээ барих цэгүүдэд тэмдэглэгээ хийх         5.0       5.0 Булган   сум ЗДТГ Шууд   худалдан авалт
9 Хогны   машин шинээр худалдан авах       51.0     51.0 Булган   сум ЗДТГ Нээлттэй   тендер 2015   оны төлөвлөгөөнд оруулсан
10 Булган   сумын ЗДТГ-ын барилгын дээврийн засвар       48.0     48.0 Аймгийн   ЗДТГ Харьцуулалтын   аргаар 2014.02.28 2014.03.31 Шалгаруулсан   гэрээ хийх дээр явж байгаа

Холбоотой мэдээ

Сэтгэгдэл бичих

Мэдээнд нийтлэгдсэн сэтгэгдлүүд нь сайтын албан ёсны байр суурь биш гэдгийг анхаарна уу

Нэрээ оруулна уу