Иргэний бүртгэлийн тасгийн мэдээлэл.

partner-16

 • БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО.

Бүртгэлийн байгууллага нь Иргэнд суурилсан бүртгэлийн үнэн бодитой төрийн ой санамжийг бий болгох зорилт нь төр, иргэнийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний эрхийг хангахад оршино.

Иргэний гэр бүлийн дараахи
бүртгэл
тэй :

 1. Төрсний бүртгэл
 2. Эцэг тогтоолтын бүртгэл /шинэ, хуучин/
 3. Гэрлэлтийн бүртгэл  /Гэрлэлт сэргээлт, цуцлалтын /
 4. Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл /ургийн овог, эцэг эхийн болон өөрийн нэр/
 5. Үрчлэлтийн бүртгэл
 6. Нас баралтын бүртгэл
 7. Иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл /Шинээр болон дахин /
 8. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл /Шилжин ирсэн, явсан/

ЛАВЛАГАА олголт.

Архивын лавлагаа гэж юу вэ.

Иргэний баримтын архивын лавлагаа нь тухайн хүний аль нэг баримт бичгийг орлохгүй бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгэгдснийг нотлон гэрчлэх эх нотлох баримт болно.

Архивын лавлагааг хэнд олгох вэ

Архивын лавлагаа нь хувийн мэдээлэл агуулсан баримт бичиг учраас лавлагааг зөвхөнэзэндньэсвэлтөрсөнэцэг, эх, овогнэгтэйах, эгч, дүү, баталгаатай гэр бүлийн гишүүнд болон итгэмлэгдсэн хүнд олгоно.
Хэн болох нь тодорхойгүй, өөрийгөө нотлох баримт бичиггүй хүнд лавлагааг олгохгүй.

Иргэний баримтын архиваас гарах лавлагааны төрөл

 • Төрөлтбүртгүүлсэнтухай
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэнтухай
 • Хүүхэдүрчлэнавсанбүртгүүлсэнтухай
 • Гэрлэлт цуцлуулсан, сэргээснийг бүртгүүлсэнтухай
 • Нас барсныг бүртгүүлсэн тухай
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсөнтухай
 • Эцэг тогтоосон тухай
 • Иргэний үнэмлэх /паспорт/-ийнтухай
 • Гэрлэсэн эсэх
 • Төрөлсаданболохтухай

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад та ямар мэдээлэл мэдэж байх шаардлагатай вэ

 • Тухайн иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар , төрсний гэрчилгээ /хаяж гээгдүүлсэн бол төрсний гэрчилгээний дугаар/
 • Төрсөн газар /таны төрөх үед эцэг эхийн тань амьдарч байсан газрын засаг захиргааны нэгжийн нэрээр мэдэх/
 • Төрүүлсэн эхийн овог, нэр
 • Хэрэв та үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээхаана /хаанаасхаашаа/, хэнээсхэндүрчлэгдэжбайсанболонүрчилжавсанэцэг, эхийновогнэр
 • Хэрэв таны овог, нэр солигдож байсан хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/
 • Хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг болт үүнээс мэдээлэл авах
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эхээс төрсөн бол олон хүүхэдтэй эхийн дэвтэр ээжүүдэд байдаг тул түүнээс тодорхой мэдээлэл авах боломжтой.

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авахад шаардлагатай бичиг, баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл

 • Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх
 • Урд нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцлуулсны гэрчилгээ, бэлэвсэн бол эхнэр нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ, сураггүй алга болсон бол холбогдох шүүхийн шийдвэр
 • Хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн иргэнд холбогдох лавлагааг албан бичгээр олгоно
 • Гэрлэсэн эсэх лавлагааг зөвхөн гэрлэгсдэд нэг удаа олгоно.

Хаяж үрэгдүүлсэн тохиололд 6 сарын дараа лавлагааг олгож болно.

Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн, овог эцгийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авахад та ямар бичиг
баримтыг авчрах буюу ямар мэдээллийг мэдэж байх ёстой вэ

 • Төрснийгэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх авчирэх
 • Анх  ямар овог нэртэй байсан тухай мэдэх

Хэзээ хаана, хэдэн настайдаа үрчлэгдсэн , эцгээр овоглосон эсвэл овог, нэр сольсон тухай мэдэх /үрчлэлтийн, эцэг тогтоолтын, овог нэр өөрчилсний гэрчилгээ байгаа эсэх

Регистрийн дугаартай холбогдсон лавлагааг олгоход:

 • Лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх
 • Төрсний гэрчилгээ

Жич:  Оршин суугаа болон гадаад паспортын лавлагааг төрийн болон төрийн бус байгууллагад зөвхөн албан бичгээр олгоно.

Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авахад шаардлагатай бичиг, баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл

 • Нас барагчийн иргэний үнэмлэх /овогнэр, регистрийн дугаар/
 • Нас барсныг бүртгүүлсэнон, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • 1988 оны 5 сараас өмнө нас барсан тухай мэдээллийг үнэн зөв мэдэх,
 • нас барсны гэрчилгээ болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дэвтэр байгаа бол авч ирэх

Төрөл садны лавлагаа авахад шаардлагатай бичиг баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл:

 • Лавлагаа гаргуулсан хүмүүсийн төрөл садныг нотлох төрсний гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар
 • Бусад холбогдох мэдээлэл

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол шаардлагатай бичиг баримт болон мэдэж байх ёстой мэдээлэл

 • Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх /овогнэр, регистрийн дугаар/
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэнон, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • Хэзээ, хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ авчирэх

Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй лавлагаа авахад иргэн таны бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Иргэний үнэмлэх авах 16 наснаас хойш нэг жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн /Иргэний паспорт/ хуучин улаан паспорт/ авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй./
 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /одоо үеийн зурагтай/
 • Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захиргааны зурагтай тодорхойлолт

Сэтгэл мэдрэлийн өвчний улмаас иргэний үнэмлэх /паспорт/ авч байгаагүй бол:

 • Лавлагаа хүсэгчийнтөрснийгэрчилгээ
 • Эцэг,эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /одоо үеийн зурагтай/
 • Мэргэжлийн эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт, өвчний түүхийн карт
 • Халамжийн дэвтэр /групп/
 • ЭМД-ийн дэвтэр
 • Цээж зураг 1% /одоо үеийн байдлаар/

Хорих ял эдэлж байсны улмаас иргэний үнэмлэх авч байгаагүй бол:

 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Ял эдэлж, хорих газраас суллагдсан тухай зам явах эсвэл ЦЕГ-ын архивын лавлагаа болон холбогдох бусад баримт бичиг
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Цээж зураг 1хувь /одоо үеийн байдлаар /

Гадаадад олон жилээр амьдарч байгаад иргэний үнэмлэх авч байгаагүй бол:

 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Гадаад паспорт болон түүнийг орлох баримт бичиг /хил нэвтрэн орж ирснийг нотлох/
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Цээж зураг 1хувь /одоо үеийн байдлаар /

Цэргийн байгууллагад ажиллаж офицерийн болон улирсан албан хаагчийн /хувийн/ үнэмлэхтэй байгаад иргэний үнэмлэх авч байгаагүй бол:

 • 1951-оноос хойш төрсөн бол төрсний гэрчилгээ
 • Офицерийн болон улирсан албан хаагчийн үнэмлэх
 • Тухайн албан тушаалд томилогдсон болон халагдсан тухай байгууллагын тодорхойлолт /тушаал шийдвэр түүнтэй адилтгах баримт бичиг/
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Цээж зураг 1хувь /одоо үеийнбайдлаар /

.

Гадаад паспорт олголт.

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТЫН ХУРААМЖ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

Гадаад паспорт олгох хугацаа /жилээр/

Үүнээс

УБЕГазрын дансанд тушаах гадаад паспортын үнэ

Хэрлэн сумын Татварын тасгийн дансанд тушаах

1 жилийн

8800

8700

5000

5 жилийн

18800

8700

5000

 

УБЕГ-ын Голомт-4 банкны1401001081 тоотдансанд

“Титанинтернейшнл” ХХК-ийн Голомт-4 банкны1401001218 тоотдансанд

ХэрлэнсумынТатварынтасаг

5000286093дансанд

/Хасбанк/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Иргэний үнэмлэхнийхуулбар /нотариатаар батлуулахгүй/
 2. 4 хувь цээж зураг / шаардлага хангасан зураг/
 3. Гадаад паспорт хүчингүй болсон, хуудас дууссан бол гадаад паспортыг эх хувиар нь хураалгах. /Гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд 40,0 мян төг/

ГАДААД ПАСПОРТ СУНГАХ

Сунгалтын хугацаа

Үйлчилгээний үнэ /070034008-ХААН банк/

Тэмдэгтийн хураамж /5000286093-ХАС банк/

Бүгд

1 жил

2000

2500

4500

2 жил

4000

2500

6500

3 жил

6000

2500

8500

4 жил

8000

2500

10500

5 жил

10000

2500

12500

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС /ХААН БАНК/

                                             Дансны дугаар – 070034008

         ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС                                   /  ХАС БАНК/ /

                                 /Зориулалт /       ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ  -5000286093

Монгол улс,ОХУ,БНХАУ-т хил орчим нутагт зорчих түр олгох тухай.

Хил зорчих үнэмлэх /хавсралт/
Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 184 дүгээр тогтоолын 9 дэх хэсэгт заасны дагуу ОХУ, БНХАУ-тай байгуулсан 1994, 2004 оны олон улсын хэлэлцээрт заагдсан засаг захиргааны нэгжийн иргэдэд хил орчмын нутаг дэвсгэрт зорчих нэг удаагийн болон олон удаагийн үнэмлэх олгоно.

Үүнд:

 1. Чойбалсан
 2. Чулуунхороот
 3. Матад
 4. Баянтүмэн
 5. Халхгол

Бүрдүүлэх материал:
Цахим үнэмлэх
3х4 цээж зураг /2 хувь/
Мөнгө тушаасан баримт /ХААН банк 070034008 дансанд 3000 төгрөг/
Бусад сум, багийн иргэдийн тухайд үндэсний энгийн гадаад паспортоор зорчих болно.

Үндэсний энгийн гадаад паспорт авахад бүрдүүлэх материал / хүүхэд /
1. Эцэг эх буюу асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт /асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг тогтоосон сум, дүүргийн ЗД-ын захирамж, Шүүхий шийдвэр/-ын хуулбар, 5-аас дээш насны хүүхдийг эцэг эхийн хамт өөрийн биеэр байлцуулна.
2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
3. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /зургийг тамга дарж баталгаажуулсан, шаардлагатай бол зураг бүхий бусад бичиг баримт/ хуулбарыг хавсаргах
4. Цээж зураг 4 хувь /сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан/
5. Гадаад паспортын мэдүүлэг бөглөх
6. Мөнгө тушаасан баримт / Голомт банк, Хас банк /

Өөр аймаг, хот руу шилжин явагсад:

 1. Шилжин явж буй тухай өргөдөл. Оршин сууж байсан багийн хүн амын бүртгэлээс хасуулсан тухай тэмдэглэл
 2. Шилжин очиж буй газрын баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Ажлын байрны тодорхойлолт
 4. Албан томилолтоор явж байгаа бол томилолтын хуулбар
 5. Эмнэлэгийн заалтаар явж байгаа бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр
 6. Иргэний үнэмлэх эх хувиар /хуулбартай/, зураг 1%
 7. 16 хүртэлх насны хүүхэд эцэг эхийгээ дагаж явж байгаа бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 8. Цэргийн насны иргэд аймгийн Цэргийн хэлтсээс хасалт хийлгэсэн тухай Тодорхойлолт

ДООРХИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТУШААНА.

АЙМАГ ХООРОНД :

1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /070300995-данс ХААН банк/

2. Үйлчилгээний хураамж -2500 төгрөг /5422075051-данс ХААН банк/

АЙМГААС НИЙСЛЭЛРҮҮ ШИЛЖИХ:

1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /070300995-данс ХААН банк/

2. Үйлчилгээнийхураамж -5000 төгрөг /5422075051-данс ХААН банк/

 1. Шилжин ирж буй газрын багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 2. Иргэний үнэмлэх эх хувиар  /хуулбартай/,  зураг 1%
 3. 16 хүртэлх насны хүүхэд эцэг эхийгээ дагаж ирж байгаа бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. ХААТР-24 маягтын хайчилбар

ДООРХИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ  ТУШААНА.

АЙМГААС АЙМАГ ХООРОНД :
1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /070300995-данс ХА
АН банк/
2. Үйлчилгээнийхураамж -2500 төгрөг /5422075051-данс ХААНбанк/

НИЙСЛЭЛ , АЙМАГ ДОТОР ШИЛЖИН СУУРЬШИХ:
1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /070300995-данс ХА
АН банк/
2. Үйлчилгээнийхураамж -1500 төгрөг /
5422075051-данс ХААНбанк/


Өөр аймаг хотоос шилжин ирэгсэд:

 • Шилжин ирж буй газрын багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар  /хуулбартай/
 • Цээж зураг 1%
 • 16 хүртэлхнасны хүүхэд эцэг эхийгээ дагаж ирж байгаа бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • ХААТР-24 маягтын хайчилбар

Холбоотой мэдээ

Сэтгэгдэл бичих

Мэдээнд нийтлэгдсэн сэтгэгдлүүд нь сайтын албан ёсны байр суурь биш гэдгийг анхаарна уу

Нэрээ оруулна уу