ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2005 оны 12 дугаар   сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл   1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг […]

Дэлгэрэнгүй …

        МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ       2002 оны 06 дугаар   сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот       ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ       НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   Нийтлэг үндэслэл   1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт   1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид “төрийн алба” гэх/-ны ангилал, зарчим, […]

Дэлгэрэнгүй …

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО. Бүртгэлийн байгууллага нь Иргэнд суурилсан бүртгэлийн үнэн бодитой төрийн ой санамжийг бий болгох зорилт нь төр, иргэнийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний эрхийг хангахад оршино. Иргэний гэр бүлийн дараахи бүртгэлтэй : Төрсний бүртгэл Эцэг тогтоолтын бүртгэл /шинэ, хуучин/ Гэрлэлтийн бүртгэл  /Гэрлэлт сэргээлт, цуцлалтын / Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл […]

Дэлгэрэнгүй …