Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ны   өдрийн 02 дугаар албан даалгаварын биелэлт                                                                                                                       …..Булган… сум № Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,   тоо хэмжээ, хүчин чадал Ажлын төрөл Хүчин чадал, биет хэмжээгээр /.. Ортой, хүүхдийн, суудалтай, км   .. гэх мэт/ Байршил Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн […]

Дэлгэрэнгүй …