Дэлгэрэнгүй …

Иргэдийн амьжиргааны түвшний үзүүлэлтүүдийг багтаасан цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, төр, засгаас иргэдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээнд хамруулах өрх, иргэнийг оновчтой сонгох, ядуурлыг бууруулах болон өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх ажил төлөвлөх, хэрэгжүүлэх зорилгоор Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг зохион байгууллаа. Сумын 4 багийн хэмжээнд нийт 404 өрх хамрагдаж тогтоосон зураглалын дагуух айл өрхүүдийг 100% хамруулж ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …