Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

    Хэнтий аймагт төвтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг Хэрлэн голын сав газрын захиргааны дарга Д.Жадамбаа  ахлах мэргэжилтэн Т.Баатарсүх, мэргэжилтэн Ч.Сайнбаяр нарын ажлын хэсэг ирж сумын удирдлагууд, холбогдох мэргэжилтнүүд, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалт хэлэлцүүлэг хийж, ундны усны аюулгүй байдал иргэдэд, усны нөөц, ашиглалт сэдвээр  сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион явууллаа. Мөн хэлэлцүүлгийн үеэр Хэрлэн голын усны нөөцийн нэгдсэн […]

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

Иргэдийн амьжиргааны түвшний үзүүлэлтүүдийг багтаасан цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, төр, засгаас иргэдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээнд хамруулах өрх, иргэнийг оновчтой сонгох, ядуурлыг бууруулах болон өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх ажил төлөвлөх, хэрэгжүүлэх зорилгоор Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг зохион байгууллаа. Сумын 4 багийн хэмжээнд нийт 404 өрх хамрагдаж тогтоосон зураглалын дагуух айл өрхүүдийг 100% хамруулж ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …